Нови носии за самодейният състав

 Одобрено е за финансиране проектно предложение „Да съхраним традициите в Община Чепеларе“ на стойност 24 340 лв. без ДДС по Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Преспа“. Проектът предвижда закупуване на  29 бр. родопски народни носии за самодейна група за автентичен фолклор "Заедно можем повече" към общинска организация на Съюза на инвалидите – България. 

Проектното предложение на Община Чепеларе беше подадено на 23.03.2020 г. 

С получения на 9 април, положителен отговор одобрението вече е факт, в рамките на 15 дни предстои подписване на тристранен договор за финансиране между Държавен фонд „Земеделие“, Местна инициативна група „Преспа“ и Община Чепеларе.